Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στους 16 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 453) η υπ’ αριθμ. 17730 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης, οι δικαιούχοι πληρωμών οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κάρτες πληρωμών που αποδέχονται για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών. Περαιτέρω, στα άρθρα 2 και 3 περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων στους παραβάτες αντίστοιχα.

ΦΕΚ Β’ 453/16.02.2017