Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”)

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/179 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας καθορίζονται οι διαδικαστικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας (“cooperation group”) που προβλέπεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”).

Η ομάδα συνεργασίας έχει ως στόχο:

  • την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της στρατηγικής,
  • τον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών,
  • την οικοδόμηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, καθώς και
  • την επίτευξη ενός κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών εντός της Ε.Ε.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/179