Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Σύναψη συμβάσεων του SRB με τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης για το bridge financing του SRF

Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η σύναψη συμβάσεων και με τα 19 κράτη-μέλη της ευρωζώνης για τη δημιουργία γραμμής πίστωσης (credit line) από κάθε κράτος-μέλος προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2016-2023). Δεδομένου ότι στα πρώτη έτη λειτουργίας του το SRF δεν θα έχει σχηματίσει υψηλό αποθεματικό, με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας (brigde financing) διασφαλίζεται ότι θα είναι δυνατή η κάλυψη του κόστους εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς την επιβάρυνση των φορολογουμένων.
Συγκεκριμένα, κάθε κράτος-μέλος, βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με το SRB, δεσμεύεται να δανείσει, σε περίπτωση που απαιτηθεί, το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στο SRF έως το 2023 με τη μορφή εισφορών εξυγίανσης. Το δάνειο του κράτους-μέλους προς το SRF θα αποπληρωθεί μέσω εκ των υστέρων εισφορών εξυγίανσης που θα καταβάλλουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.


Ανακοίνωση του SRB