Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και δικαστικά έξοδα
(N. 4446/2016, ΦΕΚ Α’ 240)

Από Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Νόμου 4446/2016 σχετικά με την αναπροσαρμογή των παραβόλων και τελών ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και δικαστικών εξόδων, που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική δικαιοσύνη. Μέσα στις ρυθμίσεις αυτές του Ν. 4446/2016 (άρθρα 14, 33-35, 41-42 και 46) εφαρμόζεται για πρώτη φορά και το Αναβαλόσημο (παράβολο χορήγησης αναβολής) για όλες τις νέες υποθέσεις που θα ζητείται αναβολή.

Παράλληλα, έχουν ενταχθεί προοδευτικά τα ανωτέρω τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html