Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση ΠΔ 133/29.12.2016 με τίτλο "Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας"

Στις 29 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 133/29.12.2016 "Ρύθμιση του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας" (ΦΕΚ Α 242), με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος, ο τρόπος οργάνωσης και η άσκηση εποπτείας επ' αυτού, οι επιμέρους αρμοδιότητές του στο πλαίσιο των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και ζητήματα πειθαρχικού δικαίου.