Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο διαβούλευσης της ΕΚΤ για τα ανοίγματα έναντι αντισυμβαλλόμενων με υψηλή μόχλευση

Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ έθεσε σε διαβούλευση Οδηγίες προς τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους με υψηλή μόχλευση (leveraged transactions).

Το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει ορισμό των εν λόγω συναλλαγών και παρέχει κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Επίσης, το υπό διαβούλευση κείμενο καταγράφει τις προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με το πλαίσιο ανάληψης κινδύνων (risk appetite) και τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την έγκριση νέων συναλλαγών ή την παρακολούθηση των υφιστάμενων έναντι αντισυμβαλλομένων με υψηλή μόχλευση.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης