Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των IT κινδύνων

Στις 16 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε συνοπτική έκθεση (stocktake) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των ΙΤ κινδύνων. Η εν λόγω έκθεση εκπονήθηκε σε συνέχεια της συνεργασίας της ΕΚΤ με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ), καθώς και με τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.

Η έκθεση καταγράφει:

  • τις σημαντικότερες πηγές IT κινδύνων,
  • τις προσδοκίες των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η ΕΚΤ στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων,
  • τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από τις εποπτικές αρχές για την αντιμετώπιση των IT κινδύνων, και
  • τις δράσεις της ΕΚΤ για την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας των ιδρυμάτων σε ό,τι αφορά τους IT κινδύνους, κυρίως μέσω της αξιολόγησης των εν λόγω κινδύνων σε μεγαλύτερο βαθμό στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP), και της υιοθέτησης σχετικών συστάσεων και οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Έκθεση της ΕΚΤ