Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

7 Ιουνίου 2016 - Δημοσίευση N. 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016) - Τροποποίηση με τα άρθρα τέταρτο και δέκατο παρ. 1 και 2 των διατάξεων του Ν. 4354/2015 για τη διαχείριση και τη μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Δημοσιεύεται στις 7 Ιουνίου 2016 ο νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016) - Τροποποίηση με τα άρθρα τέταρτο και δέκατο παρ. 1 και 2 των διατάξεων του Ν. 4354/2015 για τη διαχείριση και τη μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις