Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

6 Ιουνίου 2016 - Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 95/27.05.2016 της ΤτΕ για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις (ΦΕΚ Β 1574/03.06.2016)

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 95/27.05.2016 της ΤτΕ για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις (ΦΕΚ Β 1574/03.06.2016) με την οποία αντικαθίσταται η ΠΕΕ 82/8.3.2016 με τίτλο: «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)»