Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήριες αρχές για την ασφάλεια στον «κυβερνοχώρο»

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η αρμόδια ομάδα έργου που τελεί υπό την λειτουργία της «Ομάδας των 7»  (΅G-7Ά) δημοσίευσε κείμενο με οκτώ (8) κατευθυντήριες αρχές στην θεματική της ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον «κυβερνοχώρο» (΅financial system cybersecurityΆ).

Οι οκτώ (8) κατευθυντήριες αρχές αποτελούν δομικά στοιχεία (“building blocks”), βάσει των οποίων οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι σε θέση:

  • να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους για την ασφάλεια στον «κυβερνοχώρο» και το συναφές πλαίσιο λειτουργίας αυτής της στρατηγικής, και

  • να επανεξετάσουν την ισχύουσα στρατηγική και το σχετικό πλαίσιο λειτουργίας της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους υφιστάμενους κινδύνους και τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στο εν λόγω πεδίο.

Το κείμενο των ως άνω κατευθυντήριων αρχών είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/global/161011-cybersecurity-fundamental-elements_en.pdf