Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση εκθέσεις σχετικά με:

  • την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
  • την καθιέρωση μόνιμων ρυθμίσεων για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 13 Ιανουαρίου 2017.

Κείμενα διαβούλευσης