Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ανακοίνωση της ΕΒΑ για τη διενέργεια transparency exercise για το έτος 2016

Στις 6 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2016 στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας (΅transparency exerciseΆ) για το έτος 2016 στο πλαίσιο της οποίας θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για περισσότερα από εκατό (100) πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ σε ό,τι αφορά:

  • τα κεφάλαια,
  • τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού,
  • τα αποτελέσματα χρήσης,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο,
  • τους κινδύνους αγοράς,
  • τις τιτλοποιήσεις,
  • τα ανοίγματα σε κυβερνήσεις (΅exposures towards sovereignsΆ), και
  • τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα.

 

Ανακοίνωση της ΕΒΑ