Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Τον Ιανουάριο του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών (Πυλώνας ΙΙΙ). Στις 29 Ιουνίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών με το οποίο ενσωματώνονται στο ενωσιακό δίκαιο οι ρυθμίσεις της έκθεσης της Επιτροπής της Βασιλείας.

Με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εξειδικεύονται οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR) και υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις του κειμένου διαβούλευσης αφορούν τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα εγχωρίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) και προβλέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
  • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο (τυποποιημένη προσέγγιση και προσέγγιση IRB),
  • τους κινδύνους αγοράς και
  • τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών