Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με την εναρμόνιση διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (CRR), την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και τον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας και σε συνέχεια της δημοσίευσης τον περασμένο Μάρτιο του Κανονισμού 2016/445 της ΕΚΤ και ενός Οδηγού, στις  18 Μαΐου 2016, η ΕΚΤ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης, το οποίο αφορά την εναρμόνιση των υπολειπόμενων (8) διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στις ανωτέρω νομοθετικές πράξεις.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 21 Ιουνίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης