Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων

Στις 24 Μαρτίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων (EE L 78/24.3.2016) με τον οποίο καθορίζονται τα εξής:

 • τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη γραπτή σύμβαση για τον διορισμό του θεματοφύλακα,
 • τους όρους άσκησης των λειτουργιών του θεματοφύλακα στους οποίους περιλαμβάνονται:
  • το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του θεματοφύλακα,
  • οι προϋποθέσεις υπό τους οποίες ο θεματοφύλακας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπι­στωτικών μέσων καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο,
  • οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο θεματοφύλακας φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν σε ονομαστική μορφή και καταχωρίστηκαν στον εκδότη ή σε φορέα τήρησης μητρώου,
 • τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας του θεματοφύλακα και την υποχρέωση διαχωρισμού,
 • τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα,
 • την έννοια των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες παρΆ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, και τέλος
 • τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης ανεξαρτησίας.

Το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ