Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημοσίευση κατΆ εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κάτωθι κατΆ εξουσιοδότηση πράξεις:

  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για τη γνωστοποίηση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ
  • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημόσιων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών διευθυντικών στελεχών (το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ)
  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/378 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (το κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ)
  • Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω Κανονισμού (το κείμενο της Οδηγίας είναι διαθέσιμο εδώ)

 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Κανονισμός και οι κατΆ εξουσιοδότηση πράξεις που τον συμπληρώνουν εφαρμόζονται από τις 3 Ιουλίου 2016.