Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση της προσέγγισης IRB

Στις 24 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της προσέγγισης IRB. Με το κείμενο διαβούλευσης επιδιώκεται η μείωση των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των τραπεζών σε ό,τι αφορά το ύψος των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού για παρόμοιου κινδύνου ανοίγματα. Με το κείμενο διαβούλευσης προτείνονται τροποποιήσεις:

  • στο πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης IRB,
  • στα κατώτατα όρια των παραμέτρων (΅floor parametersΆ) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, και
  • στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι τράπεζες κατά τον υπολογισμό των παραμέτρων.

 Η διαβούλευση λήγει στις 24 Ιουνίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης