Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Στις 28 Ιανουαρίου 2016, η ESMA εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR). Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 11, η ESMA οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε βολιδοσκόπηση της αγοράς, όσον αφορά:

α) τους παράγοντες τους οποίους τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν τους αποκαλύπτεται πληροφορία στο πλαίσιο μιας βολιδοσκόπησης της αγοράς, ώστε να κρίνουν κατά πόσο η εν λόγω πληροφορία συνιστά προνομιακή πληροφορία,
β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα, εάν τους έχει αποκαλυφθεί προνομιακή πληροφορία, για να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού, και
γ) τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα εν λόγω πρόσωπα, για να καταδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού.
Επιπροσθέτως, στην παρ. 4, του άρθρου 17 του Κανονισμού, προβλέπεται η παροχή δυνατότητας σε εκδότη ή σε συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, υπΆ ευθύνη του, να αναβάλει τη δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον:

  • η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά του,
  • η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, και
  • ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11: «Μια βολιδοσκόπηση της αγοράς περιλαμβάνει τη διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές από: α) εκδότη, β) δευτερογενώς προσφέροντα χρηματοπιστωτικό μέσο, σε ποσότητα ή αξία με την οποία η συναλλαγή καθίσταται διακριτή από τη συνήθη συναλλακτική δραστηριότητα και περιλαμβάνει μέθοδο πώλησης η οποία βασίζεται στην εκ των προτέρων εκτίμηση του ενδεχόμενου ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών, γ) συμμετέχοντα σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής, ή δ) οιονδήποτε τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό προσώπου που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ)».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 17, η ESMA οφείλει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την κατάρτιση ενός μη εξαντλητικού, ενδεικτικού καταλόγου των νόμιμων συμφερόντων εκδότη και καταστάσεων στις οποίες τυχόν αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών είναι πιθανό να παραπλανήσει το κοινό.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή σχολίων είναι η 31η Μαρτίου 2016.

Το κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών είναι διαθέσιμο εδώ