Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης καταλόγου με τις τράπεζες για τις οποίες είναι αρμόδιο

Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (΅SRMΆ) στο πλαίσιο του οποίου:

  • το Ενιαίο Συμβούλιο ΕξυγίανσηςSRBΆ) είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των σχετικών με την εξυγίανση καθηκόντων σε ό,τι αφορά τους 129 τραπεζικούς ομίλους που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, καθώς και άλλους 15 διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους, και
  • οι εθνικές αρχές εξυγίανσης παραμένουν αρμόδιες για τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Στις 8 Ιανουαρίου 2016, το SRB δημοσίευσε κατάλογο με τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο ευθύνης του. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το SRB είναι αρμόδιο για:

  • τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM, και
  • την Investment Bank of Greece, S.A., η οποία είναι θυγατρική της Cyprus Popular Bank/Laiki bank.

 

Ανακοίνωση SRB