Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τους δείκτες αναφοράς - Επίτευξη συμφωνίας

Στις 25 Νοεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού για τους δείκτες (indices) οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς (benchmarks) σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις. Η εν λόγω πρόταση είχε υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2013  σε συνέχεια ερευνών που ξεκίνησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το ενδεχόμενο χειραγώγησης μιας σειράς δεικτών αναφοράς. Στην πρόταση Κανονισμού προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

(α) Ενίσχυση της διακυβέρνησης και του ελέγχου της διαδικασίας καθορισμού δεικτών αναφοράς: Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι φορείς που παρέχουν τους δείκτες αναφοράς πρέπει να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων ή να τις διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο όταν αυτές δεν μπορούν να αποφευχθούν.

(β) Βελτίωση της ποιότητας των βασικών στοιχείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς: Η πρόταση απαιτεί τη χρήση κατάλληλων και επαρκών στοιχείων για τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς, ώστε οι εν λόγω δείκτες να αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη αγορά ή την οικονομική πραγματικότητα την οποία προορίζονται να μετρήσουν. Τα δεδομένα πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και οι δείκτες αναφοράς να υπολογίζονται με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο.

(γ) Διασφάλιση ότι οι φορείς που συνεισφέρουν στον καθορισμό των δεικτών αναφοράς παρέχουν επαρκή δεδομένα και υπόκεινται σε κατάλληλους ελέγχους: Κάθε διαχειριστής θα συντάσσει κώδικα δεοντολογίας στον οποίο θα ορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες όσων συνεισφέρουν κατά την παροχή δεδομένων για την κατάρτιση ενός δείκτη αναφοράς.

Ο Κανονισμός θα ισχύσει δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από ορισμένες διατάξεις που αφορούν τους διαχειριστές οι οποίες θα ισχύουν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού. Το κείμενο επί του οποίου επήλθε συμφωνία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς θα υπάρξουν περαιτέρω τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις.

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη εδώ