Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Σχέδιο δράσης για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δράσης αναφορικά με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η οικοδόμησης μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων για τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστούν διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης και οι επιχειρήσεις, ιδίως δε οι μικρομεσαίες (εφεξής ΜμΕ), να μπορούν να αντλούν χρηματοδοτικούς πόρους από τις κεφαλαιαγορές και να έχουν πρόσβαση και σε άλλες πηγές πέραν της τραπεζικής χρηματοδότησης. 

Στόχοι της Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων:

  • η άρση των φραγμών που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, ώστε να διευκολύνεται η χρηματοδότηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των έργων υποδομής,
  • η δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης για τους επενδυτές,
  • η σύνδεση των χρηματοδοτικών πηγών με τον πραγματικό τομέα της οικονομίας, και
  • η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, σταθερού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται με μια σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων και πρωτοβουλιών, οι οποίες είναι οι εξής:

  • η υποβολή πρότασης Κανονισμού για τη δημιουργία ενός απλού, διαφανούς και τυποποιημένου ευρωπαϊκού πλαισίου για την τιτλοποίηση,
  • η υποβολή πρότασης Κανονισμού για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων,
  • η υποβολή κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 που συμπληρώνει την Οδηγία 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
  • η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τις καλυμμένες ομολογίες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 6η Ιανουαρίου 2016,
  • η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εταιριών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 6η Ιανουαρίου 2016, και
  • η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων αναφορικά με την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων και της αλληλεπίδρασης του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 6η Ιανουαρίου 2016.

Το Σχέδιο Δράσης είναι διαθέσιμο εδώ