Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Ενσωμάτωση της Οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών

Στις 9 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 7033Οικ. (ΦΕΚ Β 1421 της 9.7.2015) με την οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της ΥΑ, το πεδίο εφαρμογής της  καταλαμβάνει διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • σε διαδικασίες ενώπιον φορέων επίλυσης διαφορών όπου τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι υπάλληλοι του συγκεκριμένου προμηθευτή ή αμείβονται αποκλειστικά από αυτός,
  • στις διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών που διαχειρίζεται ο προμηθευτής, και
  • στις διαφορές μεταξύ προμηθευτών.