Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση από την ΕΒΑ τελικών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ