Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1623 (CRR3) και Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1619 (CRD6) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 19 Ιουνίου 2024, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1623 και η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619, με τα οποία τροποποιούνται ο Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD).

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου Κανονισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2025, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις, η έναρξη εφαρμογής των οποίων ξεκινάει στις 9 Ιουλίου 2024.

Σε ό,τι αφορά την Οδηγία, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να ενσωματώσουν στην ελληνική έννομη τάξη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τα νέα μέτρα. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας είναι η 11η Ιανουαρίου 2026, με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν μεταγενέστερες ημερομηνίες.


Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1623 - CRR3

Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619 - CRD6