Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τα κριτήρια «STS» των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων

Στις 27 Μαΐου 2024, δημοσιεύθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τα κριτήρια «STS» (simple – standardised - transparent) των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο, παρέχεται μια εναρμονισμένη ερμηνεία για τα εν λόγω κριτήρια, ούτως ώστε να υπάρχει μια κοινή κατανόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώ διευκρινίζονται ορισμένα ζητήματα για τα οποία υπήρχαν αμφισημίες.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές θα εφαρμόζονται σε διατομεακή βάση (cross-sectoral), διευκολύνοντας την υιοθέτηση των κριτηρίων «STS» για τις εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεις και επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή προνομιακής αντιμετώπισης των συντελεστών στάθμισης κινδύνου (preferential risk weight treatment), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θεσπίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).


Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ