Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) για την έκδοση συμβουλής (“advise”) σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στη θεματική του ‘AML/CFT’

Στις 12 Μαρτίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε πρόσκληση προς την ‘EBA’ για την έκδοση από την τελευταία συμβουλής (“advise”) σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στη θεματική του ‘AML/CFT’, μετά και την οριστικοποίηση της σχετικής νομοθετικής δέσμης (“AML Package”).

Ειδικότερα, η τεχνική συμβουλή που καλείται να αποστείλει η ‘ΕΒΑ’ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, θα αφορά, μεταξύ άλλων:

  • τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει η (υπό σύσταση) πανευρωπαϊκή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’) ως προς την επιλογή των 40 υπόχρεων προσώπων του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα εμπίπτουν στην άμεση εποπτεία της,
  • τη μεθοδολογία που θα αξιοποιούν, τόσο η ‘AMLA’ όσο και οι εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ για να αξιολογούν τους ‘ML/TF’ κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα υπόχρεα πρόσωπα,
  • τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες (‘CDD’), και
  • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της σοβαρότητας μιας παράβασης στη θεματική του ‘AML/CFT΄.

Πρόσκληση