Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Στις 16 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με συγκεκριμένες πτυχές του δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR).

Η εν λόγω έκθεση, επί τη βάσει μιας κυρίως ποιοτικής ανάλυσης (λ.χ. συμβάσεις παραγώγων, συναλλαγές χρηματοδότησης κινητών αξιών κ.ά.), προβαίνει σε μια εκτίμηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων συντελεστών που αναλύει ο δείκτης, καθώς και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα επέφεραν πιθανές αλλαγές στην υφιστάμενη προληπτική μεταχείριση των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων. 


Έκθεση της ΕΒΑ