Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επικαιροποιημένος κατάλογος της FATF με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε: