Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση Νόμου 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις»

Στις 14 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 23) ο Νόμος 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Με τον εν λόγω Νόμο προβλέπεται η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» (Αρχή). Η Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί την ενιαία και λειτουργική δομή που αναλαμβάνει τον συντονισμό για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών και των ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας.

ΦΕΚ Α’ 23/14.2.2024