Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

Στις 17 Ιουνίου 2015, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (securities financing transactions). Η πρόταση είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο 2014 παράλληλα με την πρόταση Κανονισμού σχετικά με το εύρος των επενδυτικών δραστηριοτήτων που δύνανται να ασκούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή έκρινε απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας ορισμένων συναλλαγών, στις οποίες προβαίνουν κυρίως οντότητες που δραστηριοποιούνται εκτός του τραπεζικού συστήματος εκτιμώντας ότι οι προτεινόμενες διατάξεις για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα είναι πιθανό να οδηγήσουν στη μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Στην πρόταση Κανονισμού προβλέπονται τα εξής:

  • η καθιέρωση ενός υποχρεωτικού πλαισίου γνωστοποιήσεων σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (trade repositories) των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπως είναι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) και η δανειοδοσία/δανειοληψία τίτλων και εμπορευμάτων (securities or commodities lending/ securities or commodities borrowing),
  • η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της προ-συναλλακτικής διαφάνειας όσον αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και άλλων χρηματοδοτικών συναλλαγών που είναι παρεμφερείς με τις ανωτέρω και στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), και
  • η καθιέρωση κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την επανενεχυρίαση ασφαλειών (re-use of collateral).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150617IPR67310/html/Deal-on-transparency-rules-for-lending-and-re-use-of-securities.