Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τις παράνομες χρηματοροές μέσω περιστατικών απάτης στον «κυβερνοχώρο» (“cyber-enabled fraud”)

Στις 9 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 72σέλιδη έκθεση για τις παράνομες χρηματοροές μέσω περιστατικών απάτης στον «κυβερνοχώρο» (“cyber-enabled fraud”).

Στην έκθεση προσδιορίζονται τρεις (3) τομείς προτεραιότητας και συγκεκριμένα: (α) ενίσχυση του εγχώριου συντονισμού μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, (β) υποστήριξη της πολυμερούς διεθνούς συνεργασίας και (γ) ενίσχυση της ανίχνευσης και της πρόληψης με την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της επαγρύπνησης του ευρύ συναλλακτικού κοινού και διευκόλυνση της καταγγελίας τέτοιων εγκλημάτων.

Έκθεση