Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον ορισμό των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ

Στις 6 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές ως προς την περαιτέρω εξειδίκευση και εναρμόνιση των ορισμών και την κατηγοριοποίηση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των συμβάσεων παραγώγων, όπως αυτά αναφέρονται στις περιπτώσεις 6 και 7 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος 1 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (εφεξής MiFID Ι).

Η ανάγκη εκπόνησης των κατευθυντήριων γραμμών προέκυψε από τη διαπίστωση της ανομοιομορφίας στην ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων της MiFID Ι από τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με τις πρακτικές δυσλειτουργίες που αναδείχτηκαν σχετικά κατά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR) και το γεγονός ότι η εφαρμογή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) δεν εκκινεί πριν τις 3 Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών, η ESMA προτείνει ο ορισμός της περίπτωσης 6 του Παραρτήματος 1 της MiFID να εμπερικλείει όλες τις συμβάσεις παραγώγων, αρκεί να επιδέχονται φυσικό διακανονισμό και να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ. Αντίστοιχα, προτείνεται ο ορισμός της περίπτωσης 7 να αφορά σε μια διακριτή κατηγορία, αυτή των συμβάσεων παραγώγων που επιδέχονται φυσικό διακανονισμό, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, όπως αυτά περαιτέρω εξειδικεύονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2009.

Οι κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-05-06_final_guidelines_c6_and_7.pdf.