Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημιουργία από την ΑΑΔΕ Μητρώου Τερματικών Αποδοχής Συναλλαγών με Κάρτες Πληρωμών (POS) των Επιχειρήσεων

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5380) η υπ’ αριθμ. A. 1137 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τη δημιουργία Μητρώου Τερματικών Αποδοχής Συναλλαγών με Κάρτες Πληρωμών (POS) των Επιχειρήσεων.

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής και της υπόχρεες οντότητες,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για το περιεχόμενο δήλωσης,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής, και
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 8 Σεπτεμβρίου 2023).

ΦΕΚ Β’ 5380/8.9.2023