Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το έτος 2022

Στις 10 Αυγούστου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 27σέλιδη έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του 2022.

Στην έκθεση αυτή εξετάζεται η έως τώρα εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση και λειτουργία των εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) σε ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση