Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)

Στις 10 Μαρτίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 64σέλιδο Οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).

Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύσταση 24, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους διατηρούνται σε δημόσια αρχή ή φορέα που διαχειρίζεται μητρώο πραγματικών δικαιούχων ή εναλλακτικό μηχανισμό που επιτρέπει την αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Οδηγός FATF