Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών που αναφέρεται στο άρθρο 78 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού επιφέρουν τις κάτωθι αλλαγές:

  1. το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I
  2. το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II
  3. το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III
  4. το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV
  5. το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος V.

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313