Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών από την ΕΒΑ

Περί τα τέλη Μαΐου 2015,  η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε στο πλαίσιο της BRRD, κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.