Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) υλικού τεκμηρίωσης αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ τα ακόλουθα τρία (3) κείμενα αναφορικά με τα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA: