Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών και διαβούλευση επί σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από την ΕΒΑ

Τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προέβη σε δημοσίευση των ακόλουθων κειμένων, στο πλαίσιο της BRRD:

1.  των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης (triggers) για τη λήψη μέτρων έγκαιρης παρέμβασης,

2.  των κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τους ελάχιστους δείκτες για την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης,  και

3.  του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 BRRD.

Για τη συμμετοχή της ΕΕΤ στη διαβούλευση επί του ως άνω σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα μέλη καλούνται να αποστείλουν τυχόν σχετικές παρατηρήσεις τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.