Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 22 Νοεμβρίου 2022, η ‘EBA’ δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές της για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται λεπτομερείς και ενιαίες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) για να διασφαλίσουν ασφαλείς και αποτελεσματικές πρακτικές εξ’ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ και να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ‘ΕΒΑ’. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει – εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση των μεταφράσεων των κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ – να δηλώσουν αν θα συμμορφωθούν με αυτές (“comply or explain”). Αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κατευθυντήριες γραμμές