Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

Στις 11 Νοεμβρίου 2022, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου σχετικό με το ανωτέρω θέμα, με το άρθρο 36 του οποίου προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου 2022.

Σχέδιο Νόμου