Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018

Στις 3 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5644) η υπ’ αριθμ. 159477 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία διενέργειας ελέγχου για διαπίστωση παραβάσεων τήρησης και ακρίβειας στοιχείων στο Μητρώο,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία διαπίστωσης παράβασης,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία είσπραξης προστίμων,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία παροχής στοιχείων από την ΑΑΔΕ, και
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022).

Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από Παράρτημα με υπόδειγμα έκθεσης βεβαίωσης παράβασης του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 5644/3.11.2022