Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης (‘Transferability Guidelines’) στο πλαίσιο της BRRD

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τη δυνατότητα μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρου του ιδρύματος στο πλαίσιο της εξυγίανσης (‘Transferability Guidelines’) με σκοπό τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων (resolvability assessment) όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD).

Ειδικότερα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές η EBA παρέχει διευκρινίσεις στα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης σε σχέση με τον ορισμό της περιμέτρου της μεταβίβασης καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων, των ομίλων ή των ομίλων εξυγίανσης (‘Resolvability Guidelines’), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 13 Ιανουαρίου 2022.

Τα ιδρύματα και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έως την 1η Ιανουαρίου 2024 σε ευθυγράμμιση με τα ανωτέρω ‘Resolvability Guidelines’.

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)