Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036 για την τροποποίηση του CRR και της BRRD όσον αφορά το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών στο πλαίσιο του νέου Banking Package (‘Daisy Chain Proposal’)

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD) όσον αφορά «την προληπτική αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης και μεθόδους για την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων».

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και εφαρμόζεται από τις 14 Νοεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι: 

  • το άρθρο 1 σημείο 3), σημείο 5) στοιχείο β) και σημεία 7), 8) και 9), που αφορούν την έμμεση άντληση πόρων που είναι επιλέξιμοι για την εκπλήρωση της εσωτερικής MREL, συμπεριλαμβανομένου του νέου καθεστώτος αφαιρέσεων, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024, σε συμφωνία με την προθεσμία για τη συμμόρφωση με την MREL, ενώ 
  • το άρθρο 2 σημεία 1) και 3) που αφορούν τροποποιήσεις της οδηγίας BRRD θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036