Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 21 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3804) η υπ’ αριθμ. 100784 ΕΞ 2022 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται εξ’ ολοκλήρου το άρθρο 8 αναφορικά με τις προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 67343/EΞ2019/19.6.2019 Υπουργικής Απόφασης. Περαιτέρω, το άρθρο 9 («Διαρκής υποχρέωση σύνδεσης με το Κεντρικό Μητρώο και Έλεγχος») της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης καταργείται.

ΦΕΚ Β’ 3804/21.7.2022