Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) αναφορικά με τις περιπτώσεις ανάκλησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές της άδειας λειτουργίας φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των AML-CFT κανόνων

Την 1η Ιουνίου 2022, η Μικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) δημοσίευσε 73σέλιδη έκθεση αναφορικά με τις περιπτώσεις ανάκλησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές της άδειας λειτουργίας φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων που αφορούν την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με την πληρότητα, την επάρκεια και την ομοιομορφία των εφαρμοστέων νόμων και πρακτικών σε σχέση με την ανωτέρω θεματική, ενώ παράλληλα επισημαίνεται, εκ νέου, η ανάγκη ενίσχυσης της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT.

Έκθεση