Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Γνώμες της ΕΚΤ επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLR’, ‘AMLD6’, ‘AMLAR’)

Στις 25 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες δυο (2) Γνώμες της ΕΚΤ:

  • Γνώμη «όσον αφορά την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (CON/2022/4), και
  • Γνώμη «αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας και την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (CON/2022/5).

Στις εν λόγω Γνώμες περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί των ανωτέρω νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.