Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση της ΕΚΤ με τα αποτελέσματα της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (‘SREP’) που διενήργησε το 2020 σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ‘IT’ από τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα

Στις 12 Ιουλίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε την 75σέλιδη έκθεσή της με τα αποτελέσματα της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (‘SREP’) που διενήργησε το 2020 σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ‘IT’ από τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα.

Έκθεση