Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (‘DORA’)

Στις 4 Ιουνίου 2021, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (‘DORA’).

Στην εν λόγω Γνώμη, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Γνώμη ΕΚΤ