Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 43178/12.04.2021 (ΦΕΚ Β’ 1459) για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιδότησης επιχειρηματικών δανείων πληγέντων κορονοϊού

Στις 12 Απριλίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1459/12.04.2021) η ΚΥΑ για τις «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του Ν. 4790/2021 (Α’48)».

Με την ως άνω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα στοιχεία που αντλούνται από το Σύστημα καθώς και αυτά που θα πρέπει να εισάγει ο αιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησής του. Περαιτέρω, προσδιορίζονται τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς και το στάδιο αντιστοίχισης των ακινήτων από τον αιτούντα. Τέλος, καθορίζονται σημαντικά βήματα της διαδικασίας για την επιλεξιμότητα της αίτησης καθώς και για την παρακολούθηση της επιδότησης.

Κοινή Υπουργική Απόφαση